Nekretnine Obradović
0
učitava se...

Šta sve treba da znate?

Kada kupujete, prodajete, iznajmljujete ili izdajete.

Nekretnine se
kupuju jednom.

Dobre nekretnine traju duže od života. One nisu trošak, one nisu ni ulaganje; one su nešto sasvim drugačije. Zato, ispod možete naći nekoliko saveta kako da što bolje kupite ili prodate svoju nekretninu.

Saveti

Kako kupiti?

1. Za početak...

Pozovite nas radi osnovnih informacija, poput onih kakav stan želite da kupite, na koji način kupujete i koja Vam je dokumentacija potrebna. Stan kakav želite da kupite, mora da Vam odgovara prema: lokaciji, strukturi, spratnosti, starosti, izgledu, ceni, okruženju, itd. U razgovoru ćemo Vas upoznati sa našom trenutnom ponudom stanova i eventualno dogovoriti obilazak stanova iz naše bogate ponude stanova ili iz ponude staova nasih partnerskih Agencija. Sigurni smo da ćemo pronaći stan kakav želite u najkraćem mogućem roku i ustedeti Vam dragoceno vreme

2. Pa onda...

Ukoliko trenutno nemamo stan u ponudi, a koji odgovara Vašim željama, potrudićemo se da najkasnije u roku od pet dana napravimo odgovarajuću ponudu stanova za Vas. Cilj nam je da budete naš zadovoljni klijent i da kupovina-prodaja stana zadovolji sve Vaše potrebe. U slučaju da Vam neki od stanova koji pogledate odgovara, organizovaćemo i naknadna razgledanja, kako biste bili sigurni da je to nekretnina za Vas. Dogovorićemo sa Vama kupoprodajnu cenu, onu koja ogovara i Vama, kao kupcu, ali i prodavcu. Utvrdićemo i optimalan rok useljenja-iseljenja iz stana, koji odgovara i kupcu i prodavcu. Taj rok i cena stana su svakako osnovni elementi Predugovora o kupoprodaji , koji će sastaviti naš Advokat za nekretnine, a koji ćete overiti kod javnog beležnika.

3. Još malo...

Preko telefona, a svakako i uživo možete dobiti osnovne informacije u vezi sa procedurom, koja Vas očekuje u vezi kupoprodaje nekretnine, bilo da je u pitanju stan, kuća, plac, itd. Sa prodavcem stana ćemo utvrditi šta ostaje u stanu i pod kojim uslovima – da li se stan prodaje namešten, nenamešten. Sva potrebna dokumentacija o nekretnini - stanu, biće predočena kupcu pre overe Predugovora ili glavnog Ugovora, ukoliko se isti zaključuje bez Predugovora. Takođe, bitan deo predugovora o kupoprodaji nepokretnosti je kapara. Sa Agentom prodaje i advokatom ćemo dogovoriti iznos kapare ( koji po pravilu iznosi 10 % od ukupne kupoprodajne cene ) i objasniti funkciju te kapare. Po utvrđivanju svih elemenata prodaje, zakazuje se overa Predugovora kod nadležnog Javnog beležnika kada se isplaćuje ugovorena kapara. Ukoliko je iznos kapare manji od 10.000,00 evra, dozvoljeno je po zakonu da ista bude isplaćena u gotovini, što praktično znači da iznos kapare Kupac isplaćuje prilikom overe Predugovora. Ukoliko je iznos kapare 10.000,00 evra ili više, u tom slučaju isplata mora biti obavljena putem bankarskog transfera, tako da se nakon overe Predugovora odlazi u poslovnu banku, gde se vrši transfer sa računa Kupca na račun Prodavca.

4. Za kraj...

Na dan iseljenja, utvrdiće se da je prodavac ispraznio i oslobodio stan od svih lica i stvari, kao i da li je regulisao svoje obaveze (Infostan, EDB, EPS...). Istog dana, nakon overe glavnog ugovora kod javnog beležnika, odlazi se u poslovnu banku radi isplate kupoprodajne cene. Po isplati kupoprodajne cene u celosti, prodavac će da overi izjavu kod javnog beležnika da je isplaćen u celosti. Izjava će sadržati dozvolu za upis prava svojine u nadležnom katastru nepokretnosti na kupca. Istog dana će se izvršiti i primopredaja stana. Ukoliko je stan već bio uknjižen na prodavca, onda javni beležnik po službenoj dužnosti, i to elektronskim putem, šalje primerak ugovora i izjave nadležnom katastru nepokretnosti, koji direktno upisuje pravo svojine na kupca. Zakonski rok za donošenje rešenja je 5 radnih dana, a to rešenje će kupac dobiti na adresu svog prebivališta.

Saveti

Kako prodati?

1. Za početak...

Pozovite Agenciju radi osnovnih informacija. Porazgovaraćemo o Vašim željama i dogovoriti vreme kada naš Agent prodaje može doći da pogleda stan koji želite da prodate (u vreme koje Vama, ali i Agentu prodaje odgovara). Sa Vama će naš Agent prodaje, kroz konstruktivan razgovor izvršiti tačnu procenu cene Vaše nekretnine koju želite da prodate, kao i da Vas uputimo u trenutno stanje na tržištu nekretnina, kako biste znali da li su Vaše želje i namere realne u odnosu na mogućnosti, tačnije potražnju i ponudu stanova na tržištu.

2. Pa onda...

U isto vreme, proverićemo i ispravnost dokumentacije kojom se dokazuje vlasništvo nad Vašom nepokretnošću. Takođe, utvrdićemo i dogovoriti sa Vama, kao prodavcem stana kupoprodajnu cenu. Dogovorićemo i termine u kojima potencijalne kupce možemo da dovodimo radi razgledanja Vašeg stana. Sa zainteresovanim kupcem dogovorićemo kupoprodajnu cenu. To je cena koja odgovara i prodavcu i kupcu. Utvrdićemo i rok za iseljenje iz stana. Cena i taj rok iseljenja-useljenja su osnovni elementi Predugovora o kupoprodaji nepokretnosti.

3. Još malo...

Putem telefonskog razgovora ćemo Vas upoznati sa procedurom. Utvrdićemo šta je osnovna a šta dodatna oprema - šta ostaje u stanu - pod kojim uslovima. Takođe, dogovorićemo iznos kapare i objasniti njenu funkciju. Po utvrđivanju svih elemenata prodaje stana ili kuće, zaključićete Predugovor o kupoprodaji nepokretnosti i istovremeno primiti kaparu. Ukoliko se zaključuje direktno Ugovor, bez Predugovora, nakon overe Ugovora, odlazi se u poslovnu banku, gde se vrši transfer sa računa Kupca na račun Prodavca, radi isplate kupoprodajne cene. Po uplati sredstava na račun Prodavca, odlazi se kod Javnog beležnika radi overe izjave o isplati kupoprodajne cene koja će sadržati i dozvolu za upis prava svojine u korist kupca, tzv. clausula intabulandi.

4. Za kraj...

Ukoliko je zaključen Predugovor, na dan overe glavnog Ugovora, odnosno na dan iseljenja utvrdiće se da ste kao prodavac ispraznili i oslobodlili stan od svih lica i stvari, i samim tim ispunili svoj deo ugovora i što se tiče plaćanja svih računa, kao Prodavac. Pristupiće se isplati celokupne ugovorene cene, kao i overi Ugovora o kupoprodaji nepokretnosti, pred nadležnim javnim beležnikom, na gore opisan način, kao i predaji ključeva stana kupcu. Važno je napomenuti da Prodavac ne snosi nikakve troškove u pogledu plaćanja taksi za overu kod javnog beležnika, kao i troškove transfera kod poslovne banke. Takođe, porez na apsolutna prava, plaća Kupac.

Saveti

Našim kupcima

1. Za početak...

Prijava za prenos apsolutnih prava, kao i prijava poreza na imovinu se podnose elektronski, od strane javnog beležnika. Te prijave, kupac i prodavac stana popunjavaju na licu mesta, pre overe glavnog ugovora. Ko moze da se oslobodi poreza? Ukoliko kupac po prvi put kupuje nepokretnost na svoje ime, odnosno nije do sad imao u svojini-susvojini stan na teritoriji Republike Srbije u svom vlasništvu, potrebno je overiti izjavu kupca prvog stana. Ona se, takođe, overava kod javnog beležnika i šalje zajedno sa popunjenom poreskom prijavom, kojom se obaveštava nadležni poreski organ, da kupac ima pravo na poresko oslobađanje na ime kupovine prve nepokretnosti. U tom slučaju kupac ima pravo na poresko oslobađanje, odnosno ne plaća porez na 40m2 i po 15m2 za svakog člana domaćinstva. Ukoliko navedeno poresko oslobađanje ne pokriva celokupnu površinu stana, kupac u tom slučaju plaća samo porez na razliku do ukupne površine stana.

2. Pa onda...

Po dobijanju Rešenja o utvrđivanju poreza na apsolutna prava, obračunati iznos poreza je potrebno da platite u roku od 15 dana od dana prijema predmetnog rešenja. Instrukcije za plaćanje su sadržane u poreskom rešenju. Na isto Rešenje dozvoljena je žalba, ali ona ne odlaže izvršenje plaćanja poreza. Nakon plaćanja, potrebno je obavestiti Poresku upravu o izmirenju poreza, a nakon toga će Poreska uprava izdati potvrdu o regulisanoj poreskoj obavezi.

3. Za kraj...

Sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupiti u JKP "Infostan" i EPS Snabdevanje, radi prijave promene vlasnika na predmetnom stanu i plaćanja računa na ime Kupca, a s kopijom Ugovora o kupoprodaji, ali i originalom, pristupite u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost, radi prijave prebivališta na novoj adresi.

Više
Manje