Saveti

Kako kupiti

1.Pozovite nas radi osnovnih informacija.
2.Utvrdićemo i dogovoriti sve uslove koje stan treba da ispunjava: lokacija, struktura, sprat, izgled, cena okruzenje,itd.
3.Upoznaćemo Vas sa našom trenutnom ponudom. Bićete upućeni u trenutno stanje na tržištu kako bi znali da li su Vaše želje i namere realne o odnosu na mogućnosti
4.Dogovorićemo termine gledanja svakog stana iz naše ponude koji se poklapa sa Vašim mogućnostima.Ukoliko trenutno nemamo stan u ponudi koji odgovara vasim zeljama potrudicemo se da najkasnije u roku od 5(pet) dana napravimo odgovarajucu ponudu za vas.
5.U slučaju da Vam neki od stanova koji pogledate odgovara, organizovaćemo eventualna naknadna gledanja.
6.Dogovorićemo kupoprodajnu cenu. To je cena koja ogovara i kupcu i prodavcu.
7.Utvrdićemo rok useljenja-iseljenja iz stana - to je optimalan rok koji odgovara i kupcu i prodavcu
8.Telefon - upoznaćemo Vas sa procedurom
9.Oprema - utvrdićemo šta je osnovna, a šta dodatna - šta ostaje u stanu i pod kojim uslovima.
10.Kapara - dogovorićemo iznos i objasniti njenu funkciju 11.Porezi i sudska taksa - dogovorićemo se ko ih plaća, u kom iznosu i kada.
12.Po utvrđivanju svih elemenata prodaje zaključićete u nasim prostorijama prostorijama uz prisustvo našeg advokata Predugovor o kupoprodaji i istovremeno isplatiti kaparu. U momentu potpisivanja predugovora platićete Agencijsku proviziju u iznosu od 3% od dogovorene kupoprodajne cene stana.
13.Sva potrebna dokumentacija o stanu ostaće kod advokata radi regulisanja dalje procedure vezane za overu Ugovora pred sudom.
14.Na dan iseljenja utvrdiće se da je prodavac ispraznio i oslobodio stan od svih lica i stvari,kao i da li je regulisao svoje obaveze(infostan,EDB,itd). Pristupiće se isplati celokupne ugovorene cene, overi Ugovora o kupoprodaji pred nadležnim sudom kao i predaji ključeva stana kupcu.

Kako prodati

1.Pozovite nas radi osnovnih informacija.
2.Porazgovaraćemo o Vašim željama i namerama i dogovoriti vreme kada možemo doći da pogledamo Vaš stan
3.U dogovoreno vreme doći ćemo kod Vas da pogledamo stan i da kroz konstruktivan razgovor izvršimo tačnu procenu, kao i da Vas uputimo u trenutno stanje na tržištu kako bi znali da li su Vaše želje i namere realne o odnosu na mogućnosti
4.U isto vreme proverićemo ispravnost dokumentacije kojom se dokazuje vlasništvo nad Vašom nepokretnošću 5.Utvrdićemo i dogovoriti kupoprodajnu cenu
6.Dogovorićemo termine u kojima potencijalne kupce
možemo da dovodimo radi razgledanja stana
7.Sa zainteresovanim kupcem dogovorićemo kupoprodajnu cenu. To je cena koja odgovara i prodavcu i kupcu.
8.Utvrdićemo rok za iseljenje iz stana
9.Telefon - upoznaćemo Vas sa procedurom.
10.Oprema - utvrdićemo šta je osnovna a šta dodatna - šta ostaje u stanu - pod kojim uslovima
11.Kapara - dogovorićemo iznos i objasniti njenu funkciju
12.Po utvrđivanju svih elemenata prodaje zaključićete u prostorijama našeg advokata Predugovor o kupoprodaju i istovremeno primiti kaparu.
13.Sva potrebna dokumentacija o stanu ostaće kod advokata radi regulisanja dalje procedure vezane za overu Ugovora pred sudom.
14.Na dan iseljenja utvrdiće se da ste kao prodavac ispraznili i oslobodlili stan od svih lica i stvari . Pristupiće se isplati celokupne ugovorene cene, overi Ugovora o kupoprodaji pred nadležnim sudom kao i predaji ključeva stana kupcu.

Saveti kupcima

1.Da iskopira predmetni Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u više primeraka.
2.Da u roku od 10 (deset) dana podnese obrasce-prijavu za plaćanje poreza na promet apsolutnih prava nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.
3.Da u roku od 10 (deset) dana podnese prijavu za plaćanje godišnjeg poreza na imovinu nadležnom odeljenju Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan.
4.Da po dobijanju Rešenja o plaćanju poreza porez plati u roku od 15 (petnaest) dana preko priznanice "posebne uplatnice" kojom prilikom će dobiti dva primerka priznanice. Na isto Rešenje dozvoljena je žalba, ali ista ne odlaže izvršenje plaćanja poreza.
5.Da po isteku od 10 (deset) dana od dana plaćenog poreza sa jednim primerkom priznanice pristupi u nadležno odeljenje Republičke uprave javnih prihoda za teritoriju opštine na kojoj se nalazi stan, sa svim originalima Ugovora o kupoprodaji da bi mu se na svim primercima potvrdilo štambiljom RUJP-a da je izmirio porez.
6.Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u JKP "Infostan" radi prijave promene vlasnika na predmetnom stanu i plaćanja računa na ime Kupca.
7.Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom istog, radi uvida, pristupi u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost, radi prijave prebivališta na novoj adresi.
8.Ako je Kupac zdravstveno osiguran kao penzioner da pristupi Odeljenju fonda za zdravstveno osiguranje za teritoriju opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost radi prijave promene prebivališta i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original radi uvida.
9.Ako je Kupac penzioner, da pristupi Fondu za PIO grada Beograda radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se sfali penzija i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.
10.Da ako je stan uknjižen, Kupac podnese II opštinskom sudu u Beogradu - Zemljišno-knjižnom odeljenju. odnosno IV opštinskom sudu u Beogradu, Molbu za uknjižbu s tim da uz molbu, kao prilog podnese original Ugovora o kupoprodaji predmetne nepokretnosli oueren u Sudu, sa klauzulom, pečatom Uprave javnih prihoda da je plaćen porez na promet apsolutnih prava Taksu za rešenje Kupac plaća po dobijanju Rešenja o uknjižbi.

Saveti prodavcima

Da u roku od 10 (deset) dana plati sve dospele poreze i doprinose za predmetnu nepokretnost. Da sa kopijom Ugovora o kupoprodaji i originalom radi uvida, pristupi u MUP - Odeljenje na teritoriji opštine na kojoj se nalazi kupljena nepokretnost, radi prijave-odjave prebivališta na novoj adresi. Ako je Prodavac penzioner, da pristupi Odeljenju fonda za PIO grada Beograda radi prijave promene prebivališta i adrese na koju će mu se slati penzija i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida.

Ako je Prodavac zdravstveno osiguran kao penzioner, da pristupi Odeljenju fonda za zdravstveno osiguranje za teritoriju opštine na kojoj se nalazi predmetna nepokretnost radi prijave promene prebivališta i da tom prilikom ponese kopiju Ugovora o kupoprodaji i original, radi uvida. Da na zahtev Kupca izvrši sve obaveze do dana zaključenja Ugovora koje naknadno pristignu na adresu predmetne nepokretnosti.
telplava.png
Pozovite nas