Press-novosti

NEPOSTOJANJE OSNOVA DA MALOLETNO LICE OSTVARI OSLOBODJENJE NA POREZ

(pre 1582 dana)
NEPOSTOJANJE OSNOVA DA MALOLETNO LICE OSTVARI OSLOBODJENJE NA POREZ

NEPOSTOJANJE OSNOVA DA LICE KOJE JE NA DAN ZAKLJUČENJA UGOVORA O KUPOVINI SVOG PRVOG STANA U REPUBLICI SRBIJI BILO MALOLETNO OSTVARI PRAVA NA OSLOBOĐENJE OD POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA Prema odredbi člana 31a stav 1. Zakona o porezima na imovinu, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (dalje: stan), odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan (dalje: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (dalje: odgovarajući stan), pod uslovom da: 1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije; 2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, nema zakonskog osnova da lice koje je na dan zaključenja ugovora o kupovini svog prvog stana u Republici Srbiji bilo maloletno, ostvari pravo na poresko oslobođenje na prenos prava svojine na stanu koji mu se vrši kao kupcu prvog stana \"Prema odredbi člana 23. stav 1. tačka 1) Zakona o porezima na imovinu (\"Sl. glasnik RS\", br. 26/2001, \"Sl. list SRJ\", br. 42/2002 - odluka SUS i \"Sl. glasnik RS\", br. 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - odluka US, 47/2013 i 68/2014 - dr. zakon - dalje: Zakon), porez na prenos apsolutnih prava plaća se kod prenosa uz naknadu prava svojine na nepokretnosti. Prema odredbi člana 24a tačka 1) Zakona, od oporezivanja porezom na prenos apsolutnih prava izuzima se prenos, odnosno sticanje apsolutnog prava iz čl. 23. i 24. ovog zakona na koji se plaća porez na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost. Poreska obaveza nastaje danom zaključenja ugovora o prenosu apsolutnih prava, odnosno o davanju građevinskog zemljišta u zakup iz člana 23. stav 2. Zakona (član 29. stav 1. Zakona). Kad je predmet ugovora iz člana 29. stav 1. Zakona nepokretnost kao buduća stvar, poreska obaveza nastaje primopredajom, odnosno stupanjem u posed nepokretnosti (član 29. stav 2. Zakona). Prema odredbi člana 31a stav 1. Zakona, porez na prenos apsolutnih prava ne plaća se na prenos prava svojine na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi (dalje: stan), odnosno svojinskom udelu na stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi fizičkom licu koje kupuje prvi stan (dalje: kupac prvog stana), za površinu koja za kupca prvog stana iznosi do 40 m2 i za članove njegovog porodičnog domaćinstva koji od 1. jula 2006. godine nisu imali u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije do 15 m2 po svakom članu (dalje: odgovarajući stan), pod uslovom da: 1) je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije; 2) kupac prvog stana od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji Republike Srbije. Odredbom člana 31b stav 1. Zakona propisano je da pravo na poresko oslobođenje u skladu sa odredbama člana 31a ovog zakona nema obveznik koji pravo svojine na stanu prenosi: 1) licu na osnovu čije prve kupovine stana je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama ovog stava i člana 31a ovog zakona; 2) članu porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za koga je jednom ostvareno pravo na refundaciju poreza na dodatu vrednost, u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dodatu vrednost, ili na poresko oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u skladu sa odredbama ovog stava i člana 31a ovog zakona. Prema tome, nema zakonskog osnova da lice koje je na dan zaključenja ugovora o kupovini svog prvog stana u Republici Srbiji bilo maloletno, ostvari pravo na poresko oslobođenje na prenos prava svojine na stanu koji mu se vrši kao kupcu prvog stana.\" (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00706/2015-04 od 25.8.2015. godine)


telplava.png
Pozovite nas