Press-novosti

Program strucnog ispita za polaganje za posrednike u prometu nepokretnosti

(pre 2058 dana)
Program strucnog ispita za polaganje za posrednike u prometu nepokretnosti

ПРОГРАМ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ 1) ПРАВНИ ОКВИР У ВЕЗИ СА ПОСРЕДОВАЊЕМ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ Модул 1 – Закон о посредовању у промету и закупу непокретности 1.1 Закон који уређује посредовање у промету и закупу непокретности 1.2 Ко се може бавити посредовањем у промету и закупу непокретности 1.3 Које услове треба испунити за обављање послова посредовања 1.4 Садржај уговора о посредовању 1.5 Обавезе посредника 1.6 Обавезе налогодавца 1.7 Посредничка надокнада 1.8 Престанак уговора о посредовању 1.9 Осигурање од одговорности за штету 1.10 Регистар посредника Правни извори: 1. Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13) Модул 2 – Закон о промету непокретности и Закон о облигационим односима 2.1 Појам уговора, садржина и битни елементи, врсте уговора 2.2 Уговор о промету непокретности, форма, правно дејство 2.3 Овера потписа 2.4 Право прече куповине 2.5 Капара и одустаница 2.6 Пуномоћје 2.7 Уговор о закупу 2.8 Уговор о поклону 2.9 Предуговор 2.10 Замена непокретности 2.11 Исплата купопродајне цене 2.12 Уговор о заједничкој градњи – општа уговорна правила 2.13 Уговор о суинвестирању – општа уговорна правила Правни извори: 1. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УСЈ и 57/89 и „Службени лист СРЈ”, број 31/93) 2. Закон о промету непокретности („Службени гласник РС”, број 42/98 и 111/09) 3. Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13) 2 4. Закон о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92 - исправка, 33/93, 53/93 – др. закон, 67/93 – др. закон, 46/94, 47/94 - исправка, 48/94 - др. закон, 44/95 - др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 - др. закон и 99/11) 5. Српски грађански законик 6. Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11 и 119/12) 7. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10) Модул 3 – Стварно право 3.1 Стицање својине 3.2 Сусвојина 3.3 Заједничка својина 3.4 Предаја поседа 3.5 Грађење 3.6 Стицање својине од стране странаца 3.7 Заложно право 3.8 Имовина правних лица, стицање 3.9 Претварање таванског у стамбени простор, претварање заједничких просторија у стамбени простор, припајање заједничких просторија стамбеном простору Правни извори: 1. Закон о основама својинскоправних односа („Службени лист СФРЈ”, бр. 6/80 и 36/90, „Службени лист СРЈ”, број 29/96 и „Службени гласник РС”, број 115/05 - др.закон) 2. Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13) 3. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) 4. Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) 5. Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС”, бр. 44/95, 46/98, 1/01 - УСРС, 101/05 - др. закон, 27/11 - УС и 88/11) Модул 4 – Наследно и породично право 4.1 Уговор о доживотном издржавању 4.2 Уговор о расподели имовине за живота 4.3 Оставински поступак и решење 4.4 Пословна способност 4.5 Малолетна лица и располагање имовином 4.6 Заједничка имовина супружника 4.7 Старатељство 4.8 Сагласности за продају 4.9 Имовина стечена пре брака 4.10 Лица без пословне способности Правни извори: 1. Закон о наслеђивању („Службени гласник РС”, бр. 46/95 и 101/03 - УСРС) 3 2. Закон о ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, бр. 46/95 - др. закон, 18/05 - др. закон, 85/12, 45/13 - др. закон и 55/14) 3. Породични закон („Службени гласник РС”, бр. 18/05 и 72/11 - др. закон) Модул 5 – Катастар непокретности 5.1 Јавност књига 5.2 Врсте јавних регистара 5.3 Упис права својине 5.4 Упис хипотеке 5.5 Коначност и правоснажност решења 5.6 Терети 5.7 Забележбе 5.8 Извод из листа непокретности 5.9 Захтев за упис (потребна документација) 5.10 Брисање терета 5.11 Услови за упис права својине 5.12 Збирка исправа Правни извори: 1. Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13) 2. Закон о хипотеци („Службени гласник РС”, број 115/05) 3. Правилник о изради и одржавању катастра непокретности („Службени гласник РС”, број 46/99) 2) ФИНАНСИЈСКИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТИ ПОСРЕДОВАЊА У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ Модул 1 – Финансијске институције учесници на тржишту непокретности 1.1 Банке као учесници на тржишту непокретности 1.2 Појам и врсте хипотекарних кредита 1.3 Услови одобравања и средства обезбеђења хипотекарних кредита 1.4 Врсте каматних стопа 1.5 Национална корпорација за осигурање стамбених кредита - НКОСК 1.6 Осигуравајуће компаније – осигурање непокретности 1.7 Осигурање посредника у промету и закупу непокретности Правни извори и литература: 1. Закон о банкама („Службени гласник РС”, бр. 107/05 и 91/10) 2. Закон о Националној корпорацији за осигурање стамбених кредита („Службени гласник РС”, број 55/04) 3. Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС”, бр. 57/04, 82/04 и 98/13) 4 4. Закон о осигурању („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 70/04 - исправка, 61/05, 61/05 - др. закон, 85/05 - др. закон, 101/07, 63/09 - УС, 107/09, 99/11, 119/12 и 116/13) 5. Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13) 6. Ђукић, Ђ. Управљање ризицима и капиталом у банкама, Економски факултет Београд, Београд, 2011. 7. Ђоковић, М. Основи промета непокретности, приватно издање аутора, Београд 2009. 8. Хаџић, М. Банкарство, Универзитет Сингидунум, Београд, 2009. Модул 2 – Платни промет и девизно пословање 2.1 Основни појмови везани за платни промет 2.2 Рачуни за обављање платног промета 2.3 Трансакције плаћања и налози за плаћање 2.4 Инструменти платног промета 2.5 Основни појмови везани за девизно пословање 2.6 Отварање и начин вођења девизних рачуна резидената 2.7 Кредитирање у девизама између резидената у Републици Србији 2.8 Плаћање, наплаћивање и пренос између резидената и између резидената и нерезидената 2.9 Девизно тржиште у Републици Србији Правни извори: 1. Закон о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон и 31/11) 2. Одлука о облику, садржини и начину коришћења јединствених инструмената платног промета („Службени гласник РС”, бр. 57/04, 82/04 и 98/13) 3. Закон о девизном пословању („Службени гласник РС”, бр. 62/06, 31/11 и 119/12) 4. Одлука о условима отварања и начину вођења девизних рачуна резидената („Службени гласник РС”, број 67/06) Модул 3 – Спречавање прања новца и финансирања тероризма 3.1 Основни појмови из области прања новца и финансирања тероризма 3.2 Радње и мере које предузимају посредници у промету и закупу непокретности 3.3 Анализа ризика 3.4 Радње и мере препознавања и праћења странке и начин њиховог спровођења 3.5 Одређивање овлашћеног лица и његовог заменика 3.6 Обавеза састављања и примене листе индикатора 3.7 Вођење евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама 3.8 Садржина евиденција података о странкама, пословним односима и трансакцијама Правни извори: 1. Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма („Службени гласник РС”, бр. 20/09, 72/09 и 91/10) Модул 4 – Порески аспекти посредовања у промету и закупу непокретности 5 4.1 Порез на имовину - предмет опорезивања, обвезници, основица, обавезе, стопе, ослобођења 4.2 Порез на наслеђе и поклон - предмет опорезивања, обвезници, основица, обавезе, стопе, ослобођења 4.3 Порез на пренос апсолутних права - предмет опорезивања, обвезници, основица, обавезе, стопе, ослобођења 4.4 Утврђивање и наплата пореза на имовину 4.5 Порези на приходе од капитала и капитални добитак – појам, одређивање, основица, стопе, ослобођења, начин утврђивања и плаћања 4.6 Порез на додату вредност - предмет опорезивања, порески обвезник, порески дужник, место и време промета, настанак обавезе, основица, стопе и пореска ослобођења, обавезе обвезника 4.7 Евидентирање и брисање из евиденције обвезника пореза на додату вредност, издавање рачуна, повраћај пореза 4.8 Рефундација ПДВ купцу првог стана Правни извори: 1. Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС”, број 26/01, „ Службени лист СРЈ”, број 42/02 - СУС и „Службени гласник РС”, бр. 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - УС и 47/13) 2. Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02 - др.закон, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - исправка, 10/07, 7/08, 7/09, 31/09, 44/09, 3/10, 18/10, 4/11, 50/11, 91/11 - УС, 7/12, 93/12, 114/12 - УС, 8/13, 47/13, 48/13 - исправка, 108/13, 6/14 и 57/14) 3. Закон о порезу на додату вредност („Службени гласник РС”, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13 и 6/14) 3) МЕНАЏМЕНТ У ПОСРЕДОВАЊУ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ Модул 1 – Маркетинг непокретности 1.1 Основе маркетинга непокретности 1.2 Израда маркетинг плана продаје 1.3 Оглашавање непокретности 1.4 Презентација непокретности 1.5 Промоција и комерцијализација непокретности Правни извори: 1. Закон о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10 и 10/13) 2. Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС”, број 62/14) 3. Закон о заштити конкуренције („Службени гласник РС”, бр. 51/09 и 95/13) 4. Закон о оглашавању („Службени гласник РС”, број 79/05) 5. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС и 57/89 и „Службени лист СРЈ” број 31/93) 6. Котлер, Ф. Управљање маркетингом, Информатор, Загреб, 1994. 6 7. Марковић, М. Пословна комуникација, Клио, Београд, 2003. 8. Ђоковић, M. Основи промета непокретности, Олд ројал систем, Београд, 2009. 9. Филиповић, В. Организација маркетинга, ФОН, Београд, 1995. Модул 2 – Менаџмент непокретности 2.1 Оглашавање непокретности 2.2 Менаџмент развоја непокретности 2.3 Планирање и решавање предмета 2.4 Анализа тржишта непокретности 2.5 Процена вредности непокретности (основе) Правни извори и литература: 1. Закон о посредовању у промету и закупу непокретности („Службени гласник РС”, број 95/13) 2. Закон о промету непокретности („Службени гласник РС”, бр. 42/98 и 111/09) 3. Драгићевић Шешић, М. и Стојковић, Б. Култура, менаџмент, анимације, Клио, Београд, 2001. 4. Бањанин, М. Ефикасна пословна комуникација, Желнид, Београд, 1999. 5. Ђоковић, M. Основи промета непокретности, Олд ројал систем, Београд, 2009. 6. Ђурић, З. Методе процене вредности некретнина, Кварк, Земун, 2009. Модул 3 - Пословно преговарање и комуницирање у промету непокретности 3.1 Пословно преговарање 3.2 Вештина и технике пословне комуникације 3.3 Стилови у комуникацији 3.4 Конфликти у комуникацији и преговарању 3.5 Етика односа с јавношћу Правни извори и литература: 1. Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 104/09 - др. закон, 68/12 - УС и 107/12) 2. Закон о тржишту капитала („Службени гласник РС”, број 31/11) 3. Тодоровић, Л. Преговарање – структурирани процес комуницирања, Невен, Београд, 2010. 4. Ђоковић, М. Едукација посредника у промету непокретности, Привредна комора Србије, Београд, 2012. 5. Maндић, T. Комуникологија, психологија комуникације, T. Maндић, Београд, 1995. 6. Никић, В. Пословна етика и комуницирање, Факултет за медитеранске студије, Тиват, 2010. Модул 4 – Пословно понашање и посредничка пракса у промету непокретности 4.1 Пословно понашање 4.2 Учесници у промету непокретности 7 4.3 Пословно понашање – фазе купопродаје 4.4 Пословни бонтон 4.5 Посредничка пракса у Републици Србији Правни извори и литература: 1. Закон о тајности података („Службени гласник РС”, број 104/09) 2. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС”, број 22/09), 3. Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13) 4. Кривични законик („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05 – исправка, 107/05 - исправка, 79/09, 111/09, 121/12 и 104/13) 5. Бојичић, Д. Култура пословног понашања, Алтерц, Београд, 2005. 6. Добријевић, Г. Моћ и утицај у пословном преговарању, Сингидунум, Београд, 2010. 7. Зарић, М. и Салатић, М. Бонтон, Народна књига Алфа, Београд, 1999. 8. Jанићијевић, Н. Организационо понашање, Дата статус, Београд, 2008. 4) ОСНОВЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА И ИЗГРАДЊЕ Модул 1 - Документи просторног и урбанистичког планирања 1.1 Документи просторног и урбанистичког планирања 1.2 Плански документи, просторни планови, урбанистички планови 1.3 Урбанистичко технички документи 1.4 Генерални урбанистички план, план генералне регулaције 1.5 План детаљне регулације Правни извори: 1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) Модул 2 - Правила уређења и грађења 2.1 Саставни делови планских докумената 2.2 Правила уређења 2.3 Правила грађења 2.4 Графички део плана 2.5 Спровођење и усклађеност планских докумената Правни извори: 1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) Модул 3 - Изградња објеката 3.1 Информација о локацији 3.2 Локацијска дозвола 3.3 Рок за издавање локацијске дозволе 3.4 Издавање локацијске дозволе на основу просторних планова 8 3.5 Појам грађевинског земљишта 3.6 Врсте грађевинског земљишта 3.7 Уређивање, накнада и финансирање за уређивање грађевинског земљишта 3.8 Конверзија права коришћења у право својине на грађевинском земљишту 3.9 Садржина и врсте техничке документације 3.10 Идејни пројекат 3.11 Главни пројекат 3.12 Извођачки пројекат и пројекат изведеног објекта 3.13 Одговорни пројектант 3.14 Надлежност за издавање грађевинске дозволе 3.15 Поверавање издавања грађевинске дозволе 3.16 Захтев за издавање грађевинске дозволе 3.17 Садржина грађевинске дозволе 3.18 Достављање решења о грађевинској дозволи и одлучивање по жалби 3.19 Рок важења грађевинске дозволе и измене решења о локацијској и грађевинској дозволи 3.20 Пријава радова 3.21 Извођач радова и одговорни извођач радова 3.22 Технички преглед и комисија за технички преглед објекта 3.23 Употребна дозвола Правни извори: 1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) Модул 4 - Геодетски планови 4.1 Пројекат препарцелације и парцелације 4.2 Пројекат исправке граница суседних парцела 4.3 Урбана комасација 4.4 Катастар непокретности 4.5 Обављање геодетских радова 4.6 Врсте техничке документације 4.7 Катастарски премер 4.8 Врсте катастарских територијалних јединица 4.9 Начела катастра непокретности 4.10 База података катастра непокретности, катастарски план, лист непокретности 4.11 Упис у катастар непокретности Правни извори: 1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) 2. Закон о државном премеру и катастру („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 18/10 и 65/13) Модул 5 - Енергетска ефикасност зграда 5.1 Правилници који се односе на енергетску ефикасност зграда 9 5.2 Елаборат енергетске ефикасности 5.3 Енергетски пасош зграде 5.4 Поступак издавања енергетског пасоша зграде Правни извори: 1. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 - УС и 98/13 - УС) 2. Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени Гласник РС” број 61/11) 3. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Службени Гласник РС” број 69/12) Модул 6 - Архитектонско вредновање објеката 6.1 Локација објекта 6.2 Културно добро 6.3 Опремљеност објекта - станова 6.4 Степен завршености објеката 6.5 Број станова у згради 6.6 Приступачност 6.7 Партерно уређење локације – зеленило Правни извори: 1. Закон о културним добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 - др. закон, 52/11 - др. закон и 99/11 - др. закон) 2. Правилник о техничким стандардима приступачности („Службени гласник РС”, број 46/13)


telplava.png
Pozovite nas