Press-novosti

Pravilnik o strucnom ispitu za dobijanje licenci za posrednike u prometu nepokretnosti

(pre 2099 dana)
Pravilnik o strucnom ispitu za dobijanje licenci za posrednike u prometu nepokretnosti

Министар трговине, туризма и телекомуникација, уз претходну сагласност министра финансија, доноси ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ИСПИТУ ЗА ПОСРЕДНИКЕ У ПРОМЕТУ И ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ I. УВОДНА ОДРЕДБА Предмет Члан 1. Овим правилником прописује се програм и начин спровођења полагања стручног испита за посреднике у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: стручни испит), висина таксе за полагање стручног испита, износ накнаде за рад чланова комисије, садржина и облик уверења о положеном стручном испиту и садржина, облик и начин вођења евиденције о издатим уверењима о положеном стручном испиту. II. ПРОГРАМ И НАЧИН СПРОВОЂЕЊА ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА 1. Програм стручног испита Члан 2. Стручни испит обухвата проверу знања из следећих предмета, односно испитних области: 1) правни оквир у вези са посредовањем у промету и закупу непокретности; 2) финансијски и порески аспекти посредовања у промету и закупу непокретности; 3) менаџмент у посредовању у промету и закупу непокретности; 4) основе просторног планирања и изградње. Детаљан садржај стручног испита утврђен је Програмом полагања стручног испита за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности (у даљем тексту: Програм стручног испита), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 2. Начин спровођења полагања стручног испита Обавештење о испитном року за полагање стручног испита Члан 3. Испитне рокове за полагање стручног испита утврђује министар надлежан за послове трговине (у даљем тексту: министар). Обавештење о испитном року за полагање стручног испита, начину и року за подношење пријаве и доказима који се подносе уз пријаву, износу таксе за полагање стручног испита и подацима за уплату, као и другим подацима у вези са полагањем стручног испита, министарство надлежно за послове трговине (у даљем тексту: Министарство) објављује на својој званичној Интернет страници. Датум, време и место полагања писменог и усменог дела стручног испита одређује председник комисије из члана 6. став 1. овог правилника. 2 Обавештење о датуму, времену и месту полагања стручног испита из става 3. овог члана, објављује се на званичној Интернет страници Министарства, најкасније десет дана пре термина полагања писменог дела испита, односно усменог дела испита. Пријава за стручни испит Члан 4. Кандидат за полагање стручног испита подноси пријаву, која садржи: 1) личне податке (име, очево/мајчино име и презиме кандидата, јединствени матични број грађана, датум и место рођења, адресу становања и контакт телефон/електронску адресу); 2) степен стручне спреме. Уз пријаву кандидат прилаже: 1) доказ о пребивалишту на територији Републике Србије (копију личне карте и извод електронског читача биометријске личне карте, ако је то технички могуће, а у супротном – копију личне карте); 2) доказ о томе да има најмање IV степен стручне спреме (оверену копију дипломе); 3) доказ о извршеној уплати таксе за полагање испита (за готовинска плаћања примерак уплатнице, а за безготовинска плаћања копију извода банке и копију налога за пренос средстава). Доказе из става 2. овог члана задржава Министарство и не враћају се кандидату. Списак кандидата и административни послови Члан 5. По истеку рока за подношење пријава, приступа се разматрању пристиглих пријава и сачињавању списка кандидата за полагање стручног испита по терминима. Списак из става 1. овог члана објављује се на званичној Интернет страници Министарства најкасније десет дана пре термина полагања. Министарство обавља административне послове у вези са полагањем стручног испита и обезбеђује да све информације које се односе на полагање стручног испита буду благовремено доступне кандидатима. Састав комисије Члан 6. Стручни испит спроводи комисија (у даљем тексту: Испитна комисија), коју чине председник, четири члана и секретар. Листу испитивача, која се састоји од највише 16 чланова, утврђује министар на мандат од четири године. Чланове Испитне комисије и по потреби њихове заменике по испитним роковима са листе испитивача именује министар. Услови за чланове Испитне комисије Члан 7. За чланове Испитне комисије именују се лица са стеченим високим образовањем на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године и то из реда стручњака за области из члана 2. став 1. овог правилника. 3 Председник и секретар Испитне комисије, поред услова из става 1. овог члана, испуњавају додатни услов: да су државни службеници са најмање десет година радног искуства у државној управи. Почетак стручног испита Члан 8. Пре почетка полагања стручног испита председник или секретар Испитне комисије утврђује идентитет кандидата који су изашли на стручни испит. Председник или секретар Испитне комисије кандидатима објашњава начин полагања стручног испита и одговора на евентуална питања кандидата која се односе на полагање стручног испита, оцењивање кандидата и технику давања одговора на испитна питања. Делови стручног испита Члан 9. Стручни испит састоји се од писменог и усменог дела. Писмени део стручног испита (у даљем тексту: тест) полаже се у трајању од највише три сата. На тесту кандидат даје одговоре на писмено постављена питања из четири испитне области из члана 2. став 1. овог правилника. Тест се обавља под надзором најмање два члана Испитне комисије. Тест се може организовати и у електронској форми уз аутоматско утврђивање тачности одговора кандидата, односно аутоматско утврђивање резултата теста. По утврђивању резултата теста, секретар Испитне комисије сачињава листу са резултатима теста, која садржи проценат тачних одговора по испитним областима. Ову листу потписују председник и секретар комисије. Сматра се да је кандидат положио тест уколико је тачно одговорио на најмање 60% од укупног броја питања из сваког предмета из члана 2. став 1. овог правилника. Усменом делу стручног испита могу приступити само кандидати који су положили тест. На усменом делу стручног испита, чланови Испитне комисије постављају кандидату питања из четири испитне области из члана 2. став 1. овог правилника и на основу његових одговора оцењују његову оспособљеност за обављање послова посредовања у промету и закупу непокретности, у складу са прописима и пажњом доброг привредника. Усмени део стручног испита траје највише 30 минута по кандидату. Када кандидат одговори на последње постављено питање, по завршеном оцењивању, кандидату се саопштава резултат усменог дела стручног испита који може бити „положио” или „није положио”. На основу резултата усменог дела стручног испита, укупни резултат кандидата на стручном испиту Испитна комисија одређује оценом „положио” или „није положио”. Начин рада Испитне комисије Члан 10. Испитна комисија утврђује и поставља испитна питања, спроводи тест и усмени део стручног испита и врши оцењивање кандидата у складу са одредбама овог правилника. Испитна комисија врши оцењивање гласањем. Ако је број гласова чланова Испитне комисије за оцену „положио” и за оцену „није положио” једнак, одлучујући је глас председника. 4 Накнада за рад Испитне комисије Члан 11. Председник, чланови и секретар Испитне комисије имају право на накнаду за рад у Испитној комисији, у износу од 900 РСД по кандидату који полаже усмени део стручног испита. Одлагање полагања стручног испита Члан 12. Кандидат може једанпут по испитном року одустати од полагања стручног испита, о чему писменим путем обавештава Министарство, најкасније пет радних дана пре термина одређеног за полагање. У случају из става 1. овог члана, кандидату се одређује накнадни термин за полагање стручног испита. Неизлазак на стручни испит Члан 13. У случају болести и других оправданих разлога (смртни случај блиског члана породице, важне службене обавезе и сл.) кандидат може једанпут по испитном року оправдати неизлазак на стручни испит, о чему писменим путем обавештава Министарство, уз подношење доказа, најкасније два радна дана након дана одређеног за полагање. Након процене оправданости разлога из става 1. овог члана, кандидат се обавештава: 1) о накнадном термину за полагање стручног испита; или 2) о томе да разлози нису уважени; или 3) о томе да су поднети докази оцењени као неодговарајући. У случајевима из става 3. тач. 2) и 3) овог члана, кандидат поново подноси пријаву за полагање стручног испита у складу са чланом 4. овог правилника. Кандидат који не изађе на стручни испит на дан одређен за полагање, а не одустане од полагања стручног испита на начин одређен у члану 12. овог правилника, нити оправда неизлазак на начин одређен у ставу 1. овог члана, оцениће се оценом „није положио”. Одустајање и удаљавања са стручног испита Члан 14. Кандидат који у току полагања стручног испита одустане од даљег полагања, оцениће се оценом „није положио”. Ако кандидат нарушава ред или се установи да је покушао да изврши или је извршио превару у току полагања стручног испита, биће удаљен са стручног испита и оцениће се оценом „није положио”. Поновно полагање стручног испита Члан 15. Кандидат који је на стручном испиту оцењен оценом „није положио”, може се пријавити за полагање у наредном испитном року. Записник Члан 16. 5 О полагању стручног испита води се записник у који се уносе подаци о саставу Испитне комисије, месту и времену полагања стручног испита, кандидатима и резултату сваког кандидата на стручном испиту. Записник из става 1. овог члана потписују председник, чланови и секретар Испитне комисије. Министарство објављује списак кандидата који су положили стручни испит на својој званичној Интернет страници у року од осам дана од дана завршетка стручног испита. III. ТАКСА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА Члан 17. Такса за полагање стручног испита износи 14.000 динара по кандидату и испитном року. Кандидату коме је одређен накнадни термин за полагање стручног испита у складу са чл. 12. или 13. овог правилника, уплаћена такса ће се признати у том накнадном испитном року. Подаци о броју рачуна, примаоцу и сврси уплате објављују се на званичној Интернет страници Mинистарства. IV. УВЕРЕЊЕ О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ Члан 18. Министарство кандидату који је положио стручни испит издаје уверење о положеном стручном испиту, у писменом облику, у року од 30 дана од дана објављивања списка из члана 16. став 3. овог правилника. Уверење из става 1. овог члана садржи: 1) назив Министарства; 2) правни основ; 3) личне податке лица које је положило стручни испит; 4) датум положеног стручног испита; 5) датум, место издавања и број уверења; 6) потпис овлашћеног лица и службени печат. V. ЕВИДЕНЦИЈА О ИЗДАТИМ УВЕРЕЊИМА О ПОЛОЖЕНОМ СТРУЧНОМ ИСПИТУ Члан 19. Министарство води евиденцију о издатим уверењима о положеном стручном испиту (у даљем тексту: евиденција), у писменом односно електронском облику, у складу са прописима којима се уређује канцеларијско пословање органа државне управе. Евиденција садржи следеће податке: редни број, име и презиме и јединствени матични број грађана кандидата коме је издато уверење о положеном стручном испиту, датум полагања теста и датум полагања усменог дела стручног испита, датум издавања и број уверења. Уз евиденцију чувају се: 1) записник из члана 16. став 1. овог правилника; 6 2) листа резултата теста из члана 9. став 6. овог правилника; 3) копија уверења из члана 18. став 1. овог правилника. Министарство податке из става 2. овог члана чува трајно. VI. ЗАВРШНА ОДРЕДБА Члан 20. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број: 011-00-20/2014-04 У Београду, 17. јула 2014. године МИНИСТАР Расим Љајић


telplava.png
Pozovite nas