Press-novosti

Prenos telefonskog prikljucka pri kupovini stana

(pre 2083 dana)
Prenos telefonskog prikljucka pri kupovini stana

Kako postati korisnik? Korisnik telefonskih usluga postajete zaključenjem Ugovora o priključenju na telefonsku mrežu sa kompanijom Telekom Srbija. Zahtev za telefonskom uslugom može se podneti pozivanjem Info centra, dolaskom u Korisnički servis Telekom Srbija ili putem našeg on–line zahteva. Od dokumentacije je potrebna jedino lična karta. Gde mogu podneti zahtev za seobu telefonskog priključka? Kada menjate adresu stanovanja zahtev za seobu priključka podnosite lično u Korisničkom servisu Telekoma Srbija. Zahtev za seobu telefonskog priključka može podneti samo korisnik na čije ime glasi telefonski priključak, ili lice koje je on ovlastio. Informacije o potrebnoj dokumentaciji dobićete pozivanjem Info centra 19813. Kada se vrši promena u nazivu korisnika telefonskog priključka? Promena u nazivu korisnika telefonskog priključka vrši se u slučaju smrti korisnika telefonskih usluga, u slučaju razvoda braka, saglasnosti ranijih korisnika telefonskih usluga, u slučaju kupovine (zamene) stana ili zaticanja priključka u stanu. Informacije o potrebnoj dokumentaciji i drugim detaljima dobićete pozivanjem Info centra 19813. Šta je potrebno od dokumentacije u slučaju preseljenja ISDN linije na drugu lokaciju? Za preseljenje ISDN priključka potrebna Vam je lična karta, ukoliko zahtev podnosite lično, u Korisničkom servisu . Zahtev za seobu ISDN-a, podnosi korisnik lično ili ovlašćeno lice, u Korisničkom servisu. Zahtev u slobodnoj formi na memorandumu preduzeća overen pečatom i potpisom ovlašćenog lica . Neophodna je fotokopija ugovora o zakupu ili vlasništvu poslovnog prostora u kome se želi instalirati bazni ISDN. Pravna lica, kao i fizička lica sa poslovnom tarifom (postojeći korisnici), mogu poslati zahteve na e-mail korisnicki.biznis@telekom.rs i na brojeve faksa: 011/3333-818; 3333-832. Što se tiče fizičkih lica, neophodno je da korisnik lično ode u bilo koji korisnički servis sa važećom ličnom kartom, kako bi podneo zahtev za seobu. U kojim slučajevima je promena vlasnika telefonskog priključka besplatna? Promena je besplatna u sledećim slučajevima: - u slučaju smrti telefonskog pretplatnika, oslobađa se plaćanja nadoknade član porodičnog domaćinstva koji je u momentu smrti živeo u zajedničkom porodičnom domaćinstvu sa pretplatnikom - ukoliko se telefonski pretplatnik usled razvoda braka ili drugih razloga trajno iselio iz stana – oslobađa se plaćanja nadoknade član porodičnog domaćinstva telefonskog pretplatnika, pod uslovom da pretplatnik nije podneo zahtev za seobu telefona. Koji je rok za podnošenje reklamacije na visinu računa? Korisnik ima pravo da u roku od 30 dana od dana dospeća računa za plaćanje uloži reklamaciju na iznos računa. Ukoliko korisnik to ne učini do isteka navedenog roka, smatraće se da je prihvatio račun. Korisnik je obavezan da plati nesporni deo računa. Do okončanja rešavanja reklamacije neće se obračunavati zatezna kamata na osporeni deo računa. Ukoliko je korisnik izneo reklamaciju na račun u celini, u obavezi je da plati Telekomu prosečan iznos mesečnog računa za tri meseca koja prethode mesecu na koji se odnosi osporeni račun. Reklamacija će biti rešena najkasnije u roku od 15 dana od dana dostavljanja, o čemu će korisnik biti obavešten pisanim putem ili na drugi način ukoliko ga je korisnik naznačio u svom zahtevu. U slučaju odbijanja reklamacije na visinu računa, osporeni dug se tretira kao da nije plaćen u roku. U slučaju da se utvrdi da je podneta reklamacija osnovana a račun prethodno izmiren, korisniku će biti vraćen iznos koji mu je neosnovano naplaćen, sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom. Da li se pretplatnik u nekim slučajevim oslobađa plaćanja nadoknade pri zasnivanju pretplatničkog odnosa? Da, oslobađa se u sledećim slučajevima: - oslobađa se plaćanja nadoknade naslednik nepokretnosti u kojoj je instaliran telefonski priključak, ukoliko u momentu smrti pretplatnika nema članova porodičnog domaćinstva - lice koje je nakon smrti pretplatnika postalo po osnovu ugovora o doživotnom izdržavanju novi vlasnik nepokretnosti u kojoj je instaliran telefonski priključak - lice koje je po osnovnu ugovora o prodaji postalo novi vlasnik nepokretnosti u kojoj je instaliran telefonski priključak, pod uslovom da se raniji pretplatnik iselio i da nije zahtevao seobu telefonskog priključka. Treba li podneti zahtev za uslugu listinga poziva? Zahtev za uslugom listinga poziva korisnici mogu podneti lično u nekom od korisničkih servisa fiksne telefonije „Telekom Srbija" i preko službe 19813. Listing se otprema na adresu korisnika u preporučenom pismu


telplava.png
Pozovite nas