Press-novosti

Javnobeleznicke tarife,Tarife notari

(pre 2094 dana)
Javnobeleznicke tarife,Tarife notari

На основу члана 135. Закона о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12, 19/13 и 55/14 – др. закон), по прибављеном мишљењу Јавнобележничке коморе, Министар правде утврђује ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКУ ТАРИФУ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Јавнобележничком тарифом (у даљем тексту: Tарифа) утврђује се награда за рад јавног бележника и накнада трошкова насталих у вези са обављеним послом јавног бележника, начин утврђивања вредности обављеног посла и начин обрачунавања износа награде и накнаде трошкова. Награда за рад и накнада трошкова Члан 2. Јавном бележнику припада награда за рад и накнада трошкова насталих у вези са обављањем послова у висини и на начин одређен овом тарифом. Приликом обрачунавања награде за обављени посао, узимају се у обзир све радње повезане са конкретним предузетим послом, укључујући и припремне послове, као што су: саветовање са странком и другим учесницима у правном послу, читање и образлагање јавнобележничких исправа и сл. Начин поступања Члан 3. Приликом обављања јавнобележничке делатности, јавни бележник поступа на начин који је економски најповољнији за странку, осим у случају када странка и након одговарајуће поуке јавног бележника захтева другачије поступање. 2. ОДРЕЂИВАЊЕ НАГРАДЕ Основ за одређивање награде Члан 4. Награда за обављени посао јавног бележника одређује се: 1) према вредности предмета правног посла или радње; 2) у фиксном износу; 3) према утрошеном времену за припрему и обављање одређене радње. Одређивање награде према вредности правног посла Члан 5. За сачињавање јавнобележничких записа и обављање других јавнобележничких послова код којих је вредност правног посла одређена или се може утврдити, награда се одређује према вредности тог правног посла. Основ за одређивање вредности награде је стварна тржишна вредност ствари, односно права које је предмет правног посла, без одбијања дугова везаних за ту ствар, односно право. Изузетно, јавни бележник може одредити тржишну вредност без обзира на вредност коју је странка или други учесник у послу навео као вредност предмета правног посла, ако наведена вредност не одговара тржишној вредности. Тржишну вредност из става 2. овог члана, јавни бележник утврђује на основу података надлежних органа као што је процена вредности Пореске управе за конкретну или сличну ствар, процењене вредности осигуравајућих друштава, цена постигнутих у поступку јавне продаје и сл. Награде у фиксном износу Члан 6. Награде у фиксном износу одређују се без обзира на вредност или време потребно за предузимање одређене радње. Награде према утрошеном времену Члан 7. Ако се награда за обављени јавно бележнички посао не може одредити према вредности предмета нити у фиксном износу, одређује се према утрошеном времену. При одређивању времена потребног за појединачни јавнобележнички посао, поред времена које је потребно за састављање јавнобележничке исправе или за други јавнобележнички посао, узима се у обзир и време које је јавни бележник утрошио за саветовање са странком и другим учесницима, време за друге припремне радње и време одсуствовања из канцеларије, ако се посао обавља изван јавнобележничке канцеларије. Утврђивање вредности посла према сличним пословима Члан 8. За послове које предузима јавни бележник, а који нису описани у Тарифи, награда се утврђује упоређивањем са сличним пословима чија је вредност утврђена овом тарифом. При вредновању, у обзир се узимају тарифни ставови за сличне радње и утрошено време, као и друге одредбе ове тарифе. Начин бодовања за одређивање награде према вредности правног посла Члан 9. Награда за посао јавног бележника са утврђеним бројем бодова, одређена је чланом 21. ове тарифе. Награда за обављени посао јавног бележника одређује се тако што се сабере број бодова за поједини посао јавног бележника и помножи са вредношћу бода. Вредност бода Члан 10. Вредност бода износи 150 динара без ПДВ-а. Обавезна примена Тарифе Члан 11. Јавни бележник је дужан да примењује ову тарифу у сваком појединачном случају. Договор о висини награде за рад јавног бележника који је у супротности са одредбама ове тарифе ништав је, у ком случају јавни бележник чини дисциплински преступ. Увећање награде Члан 12. За посао који јавни бележник на захтев странке или из оправданих разлога обави изван утврђеног радног времена или нерадним даном, као и изван јавнобележничке канцеларије има право на увећање награде, уколико другачије није одређено Тарифом. Поверени послови Члан 13. Награду јавном бележнику за послове повeрене од стране неког државног органа одређује и исплаћује тај орган, у складу са овом тарифом и прописима који уређују накнаду трошкова у судском или другом поступку. За поверене послове, јавном бележнику је забрањено да се споразумева са странкама о награди, као и да наплати од странака своју награду и трошкове. 3. НАКНАДА ТРОШКОВА Накнада материјалних трошкова Члан 14. Странка је дужна накнадити трошкове за поштанске услуге, банковне послове укључујући и трошкове отварања и коришћења јавнобележничког рачуна за странке, фотокопирање документације и друге издатке у вези са послом за који је ангажовала јавног бележника. Наведене издатке јавни бележник обрачунава у висини стварних трошкова. Накнада путних трошкова Члан 15. Јавни бележник има право на накнаду трошкова превоза, ако су ти трошкови повезани са обављањем јавнобележничког посла. Трошкови превоза му припадају у висини цене превоза које користи. За употребу сопственог аутомобила, јавном бележнику припада накнада у висини 25% од цене једног литра горива по сваком пређеном километру, при чему се као важећа узима цена на дан издавања рачуна. Ако мора остати на путу изван града где му се налази службено седиште, дуже од осам часова или мора преноћити у хотелу, јавни бележник има право на наплату дневнице и трошкова хотелског смештаја. Дневница се обрачунава у висини дневнице судије основног суда. Накнада других трошкова Члан 16. Странка је дужна да јавном бележнику надокнади трошкове на име судске и административне таксе, награде за вештачење, процене, као и све друге нужне трошкове везане за обављање јавнобележничког посла. Обавеза плаћања награде и накнаде Члан 17. Јавни бележник има право на награду и накнаду трошкова непосредно након обављеног посла. Награда за јавнобележнички посао, плаћа се према Тарифи која је на снази у време када је јавни бележник обавио посао. Плаћање предујма Члан 18. Јавни бележник може захтевати да му странка код уговарања посла плати предујам за потребне издатке и трошкове у висини од 50% од очекиване награде. Ако предујам није плаћен у року који се одреди, јавни бележник је дужан обавити посао тек након исплате предујмa. Предаја документације и обрачун Члан 19. Јавни бележник је дужан да преда странци или другим учесницима правног посла јавнобележничке исправе које је сачинио, тек након што су награда и накнада трошкова плаћени у целости. Јавни бележник је дужан да странци изда потврду, односно рачун о плаћеној награди и накнади трошкова. Решавање спора мирним путем Члан 20. Ако странка није сагласна са наградом и накнадом трошкова које је одредио јавни бележник, она или јавни бележник могу захтевати решавање спора мирним путем код надлежног органа Јавнобележничке коморе. 4. ТАРИФНИ БРОЈЕВИ Члан 21. Овом тарифом утврђују се следeћи тарифни бројеви: Награда за састављање јавнобележничког записа према вредности предмета правног посла Тарифни број 1. За састављање јавнобележничке исправе у форми јавнобележничког записа награда се утврђује према вредности предмета правног посла. Код састављања јавнобележничких исправа када је предмет правног посла располагање имовином, деоба заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера, уговор о имовинским односима између супружника или ванбрачних партнера, размена имовине, уступање и расподела имовине за живота или сличан правни посао, као основ за одређивање награде узима се укупна вредност имовине која је предмет правног посла. Ако је предмет правног посла потраживање, вредност правног посла се одређује према вредности главног потраживања, без споредних потраживања. Када је предмет правног посла заснивање хипотеке или другог заложног права, као основ за одређивање награде узима се износ потраживања које се обезбеђује, ако је оно ниже од вредности заложене ствари или права, без споредних потраживања. Ако је вредност заложене ствари или права нижа од вредности обезбеђеног потраживања, као основ за одређивање награде узима се вредност заложене ствари или права. Вредност потраживања обезбеђеног јемством, одређује се према висини преузетог јемства. За промене у редоследу намирења меродавна је вредност потраживања које је обезбеђено. Вредност стварне службености на непокретности одређује се према вредности коју та службеност има за повласно добро. Вредност права на давање које се понавља, утврђује се према вредности свих давања за време укупног уговореног периода, али највише до износа који одговара збиру вредности тих давања за период од пет година. Код уговора о закупу и подзакупу, вредност се одређује према једногодишњој закупнини, осим у случају када се ради о закупном односу закљученом на краће време, у ком случају се вредност одређује према укупној закупнини. Награда јавном бележнику која се одређује у зависности од вредности правног посла или друге радње, ако другачије није утврђено у другим тарифним бројевима, износи: Вредност правног посла у динарима Награда у бодовима Од До 1 600.000 60 600.001 2.500.000 100 2.500.001 5.000.000 140 5.000.001 7.000.000 200 7.000.001 10.000.000 240 10.000.000 14.000.000 280 За вредност правног посла преко 14.000.000 динара, за сваких започетих 1.000.000 динара, награда се повећава за 10 бодова, с тим што укупна награда не може износити више од 4.000 бодова. Наградом из овог тарифног броја, обухваћена је и награда за оверу сачињеног записа, као и издавање отправака и преписа ако се они издају непосредно по сачињавању записа. За састављање предуговора, допуне уговора и раскида уговора одређује се 50% награде по овом тарифном броју. За састављање јавнобележничког записа уговора о поклону у првом наследном реду између родитеља као поклонодавца и детета као поклонопримца, јавном бележнику припада награда у висини од 50% награде из овог тарифног броја. За сачињавање јавнобележничког записа о установљавању права службености јавном бележнику припада награда у висини од 50% награде из овог тарифног броја. Награда за састављање јавнобележничког записа када не може да се утврди вредност предмета правног посла Тарифни број 2. За састављање јавнобележничког записа када не може да се утврди вредност предмета правног посла јавни бележник има право на награду у висини од 100 бодова. Изузетно од става 1. овог тарифног броја, за састављање изјаве о признању очинства, изјаве о сагласности са признатим очинством, изјаве о пристанку на поступак биомедицински потпомогнутог оплођења, исправе о прихватању наследства или одрицању од наследства, ако је сачињена посебно изван оставинске расправе, као и за сачињавање споразума родитеља о измени доприноса за издржавање детета, јавни бележник има право на награду у висини од 20 бодова. Награда за састављање завештања (тестамената) Тарифни број 3. За састављање завештања (тестамента) јавни бележник има право на награду у висини од 100 бодова. Награда за састављање пуномоћја Трифни број 4. За састављање пуномоћја за предузимање правних послова за које је предвиђено да се обавезно сачињава у облику јавнобележничког записа јавном бележнику припада награда у висини од 30 бодова. За састављање пуномоћја за предузимање правних послова за које није предвиђено да се обавезно сачињава у облику јавнобележничког записа јавном бележнику припада награда у висини од 15 бодова. Награда за састављање јавнобележничког записника Тарифни број 5. За састављање записника са оснивачке скупштине и друге скупштине акционарског друштва које има више од 100 акционара награда се одређује у висини од 150 бодова. За састављање јавнобележничке исправе у виду записника сa сeдницe другoг oргaнa привредног друштвa, кaдa тaj oргaн, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу приврeднa друштвa и oпштим aктoм тoг друштвa oдлучуje o питaњимa из нaдлeжнoсти скупштинe друштвa, награда се одређује у висини од 100 бодова. Ако јавни бележник присуствује скупштини дуже од два сата, припада му додатна награда за сваки започети сат од 20 бодова. Награда за састављање јавнобележничких записника о наступању чињеница Тарифни број 6. За састављање јавнобележничких записника о наступању чињеница од којих зависи пуноважност и обавеза испуњења правних послова, или наступање правног дејства изјава које, на основу закона којим се уређује јавно бележништво, имају или могу имати облик јавнобележничког записника, награда се одређује на основу вредности предмета службене радње и износи 50% награде из става 9. Тарифног броја 1. ове тарифе. За утврђивање других чињеница, радњи и изјава о којима се састављају јавнобележнички записници, а за које се не може утврдити вредност предмета службене радње, награда се одређује у зависности од времена потребног за састављање. Награда за састављање јавнобележничке потврде Тарифни број 7. За издавање потврде да је одређено лице у животу, награда износи 3 бода. За издавање потврде да је исправа која се по закону мора поднети на увид, поднета на увид овлашћеном лицу у присуству јавног бележника, награда износи 10 бодова. За издавање пoтврде дa je изjaвa вoљe кoja сe пo зaкoну мoрa сaoпштити oдрeђeнoм лицу у присуству jaвнoг бeлeжникa билa и сaoпштeнa, награда износи 10 бодова. За издавање пoтврде o прoтeсту мeницe или чeкa, прeмa oдрeдбaмa зaкoнa који уређује меницу, oднoснo чeк, aкo je прoтeст пoдигao jaвни бeлeжник или стрaнкa награда износи 20 бодова. За издавање других потврда одређених законом, јавном бележнику припада награда у висини од 10 бодова. Награда за оверу потписа на нејавној исправи Тарифни број 8. Награда јавног бележника за оверу потписа на нејавној исправи којом се потврђује да су странке правног посла или странке које дају изјаву својеручно потписале или својеручно ставиле отисак прста, износи 2 бода по једном потпису и на једном примерку јавнобележничке исправе. Ако се оверава потпис лица као заступника правног лица, поред награде из става 1. овог тарифног броја, јавном бележнику припада и награда у висини од 5 бодова по сваком таквом потпису. Оверавање нејавне исправе (солемнизација) Тарифни број 9. За оверавање нејавне исправе када јавни бележник овером даје нејавној исправи правну снагу јавне исправе (солемнизација) награда се одређује у висини од 60% награде из става 9. Тарифног броја 1. ове тарифе. Овера преписа или фотокопије исправе Тарифни број 10. Награда за оверу преписа или фотокопије једне јавне или нејавне исправе која има једну страницу износи 3 бода. Ако се једна јавна или нејавна исправа састоји од више страница, за сваку следећу страницу обрачунава се награда у висини од 2 бода. Овера превода Тарифни број 11. Награда за оверу превода, ако је јавни бележник, који има својство судског преводиоца, утврдио тачност превода, износи 4 бода. Овера одлуке органа управљања правног лица Тарифни број 12. Овeра oдлуке oргaнa упрaвљaњa прaвнoг лицa, која је дoнeта нa сeдници нa кojoj jaвни бeлeжник ниje вoдиo зaписник, награда се одређује у висини од 70 бодова. Издавање поновних отправака и преписа јавнобележничких исправа Тарифни број 13. За издавање поновног отправка или преписа јавнобележничке исправе награда се одређује у фиксном износу и то: - за издавање поновног отправка или преписа јавнобележничке исправе, награда износи 2 бода по страници, - за дозволу да се изврши увид у изворник јавнобележничке исправе, награда износи 5 бодова, - за издавање потврде о постојању изворника јавнобележничке исправе, награда износи 5 бодова. Јавнобележнички депозит Тарифни број 14. За преузимање, чување, предају новца, хартија од вредности, драгоцености и др. (у даљем тексту: депозит), укључујући и издавање јавнобележничке потврде, награда се обрачунава у висини од 2% од вредности депозита, с тим да висина награде не може бити мања од 100 бодова. Награда се обрачунава за сваку годину унапред, а започета година рачуна се као цела. Ако се вредност ствари из става 1. овог тарифног броја не може проценити по њиховој природи, извршиће се процена од стране вештака на трошак депонента. Преузимање, чување и предаја исправа Тарифни број 15. За преузимање исправа на чување и састављање јавнобележничке потврде о преузимању исправе, јавном бележнику припада награда у висини од 40 бодова. Награда се обрачунава за сваку годину унапред, а започета година рачуна се као цела. Други послови Тарифни број 16. Ако јавни бележник на тражење странке сачини нацрт неке јавнобележничке исправе, јавном бележнику припада 50% награде предвиђене за састављање те исправе као јавнобележничке исправе. Ако јавни бележник у року од годину дана изврши састављање јавнобележничке исправе на основу нацрта који је он сачинио у складу са ставом 1. овог тарифног броја, у награду за сачињавање такве исправе се урачунава награда плаћена за израду нацрта. Одређивање награде према утрошеном времену Тарифни број 17. Награда према утрошеном времену, ако се награда за обављени јавно бележнички посао не може одредити према вредности предмета нити у фиксном износу, износи 20 бодова, за сваки започети сат рада, ако овом тарифом није другачије прописано. Увећање награде Тарифни број 18. За посао који јавни бележник на захтев странке у хитним случајевима, односно у случају неодложне потребе, обави изван утврђеног радног времена или нерадним даном и празником, награда утврђена овом тарифом увећава се за 20 бодова за сваки започети сат, али не више од 150 бодова. За посао који на захтев странке јавни бележник обави изван јавнобележничке канцеларије, награда се повећава за 10 бодова за сваки започети сат одсуства из канцеларије, ако другачије није одређено овом тарифом. Ако се јавнобележничка исправа саставља за више од две странке, награда се увећава за 10 бодова за трећу и сваку наредну странку, али највише 50% утврђене награде. Ако у састављању јавнобележничке исправе учествују позвани сведоци, други јавни бележник, преводиоци или тумачи, награда се увећава за 10 бодова за свако од тих лица. Умањење награде Тарифни број 19. Обавезе плаћања награде у пуном износу ослобођена су лица са инвалидитетом, деца без родитељског старања и лица која су примаоци социјалне помоћи, на основу претходно поднете документације на увид јавном бележнику. Ослобођење плаћања награде за лица из става 1. овог тарифног броја износи 50% од награде утврђене овом тарифом. 5. ЗАВРШНА ОДРЕДБА Ступање на снагу Члан 22. Ова тарифа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. Број: 110-00-137/2014-05 У Београду, 28. августа 2014. године МИНИСТАР, Никола Селаковић


telplava.png
Pozovite nas