Press-novosti

Vlada usvojila dopune Zakona o sudskim taksama,TARIFE JAVNI BELEZNICI

(pre 2098 dana)
Vlada usvojila dopune Zakona o sudskim taksama,TARIFE JAVNI BELEZNICI

Beograd - Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama kojim se predlaže visina sudske takse za obavljanje javnobeležničkih poslova. Kako je saopštila Vlada, osnovni sudovi će, kao prelazno rešenje, obavljati javnobeležničke poslove u opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici. TARIFE NOTARI Тарифни број 13а (1) За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа плаћа се такса према вредности имовине која је предмет правног посла, и то: - до 600.000 динара вредности - 9.000 динара; - прекo 600.000 до 2.500.000 динара вредности - 15.000 динара; - преко 2.500.000 до 5.000.000 динара вредности - 21.000 динара; - преко 5.000.000 до 7.000.000 динара вредности - 30.000 динара; - преко 7.000.000 до 10.000.000 динара вредности - 36.000 динара; - преко 10.000.000 до 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара; - преко 14.000.000 динара вредности - 42.000 динара увећано за 1.500 динара за сваких започетих 1.000.000 динара вредности, а највише до 600.000 динара. (2) За сачињавање јавнобележничког записа уговора о поклону између родитеља, као поклонодавца и детета, као поклонопримца, када је предмет поклона непокретност, плаћа се 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја. (3) Ако се правни посао у облику јавнобележничког записа сачињава за више странака, такса се увећава 1.500 динара за трећу и сваку наредну странку, али највише до 50% од таксе из става 1. овог тарифног броја. Напомена: 1. За сачињавање правних послова који имају облик јавнобележничког записа када је предмет правног посла располагање непокретностима, деоба заједничке имовине супружника или ванбрачних партнера, уговора о имовинским односима између супружника или ванбрачних партнера, уступања или расподеле имовине за живота, обећање поклона или уговора о поклону за случај смрти и уговора о доживотном издржавању, као основ за одређивање таксе узима се укупна вредност имовине која је предмет правног посла. 2. За захтев којим се тражи сачињавање правног посла у облику јавнобележничког записа из овог тарифног броја не плаћа се посебна такса. 3. За оверу сачињеног јавнобележничког записа, као и за издавање отправака и преписа ако се они издају непосредно по сачињавању јавнобележничког записа не плаћа се посебна такса. - 2 - 4. За сачињавање предуговора, допуне или раскида постојећег уговора у облику јавнобележничког записа плаћа се 50% од таксе из овог тарифног броја. 5. Таксу из овог тарифног броја, ако има више странака, плаћају странке солидарно.” Члан 2. Oвaj зaкoн ступa нa снaгу 1. септембра 2014. године.


telplava.png
Pozovite nas