Press-novosti

Uputstvo o postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava

(pre 2190 dana)
Uputstvo o postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava

Ovim Uputstvom, za potrebe jednoobraznog postupanja u organizacionim jedinicama Poreske uprave, reguliše se postupak prijema i evidentiranja poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava i postupak i način utvrđivanja poreske osnovice za obračun poreza na prenos apsolutnih prava. I. PRIJEM I EVIDENTIRANjE PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANjE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA 1. Obveznik poreza na prenos apsolutnih prava, dužan je da podnese poresku prijavu na Obrascu PPI-4 – Poreska prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava, popunjenu tačnim podacima, sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze (ugovor o kupoprodaji ili drugu ispravu u zavisnosti od načina sticanja, overenu kod nadležnog suda, dokaz o vlasništvu, izvod iz katastra nepokretnosti, fotokopiju ličnih karata prodavca i kupca i drugu dokumentaciju po nalogu nadležnog poreskog organa). Prijava se podnosi u roku od 10 dana od dana nastanka poreske obaveze, nadležnom poreskom organu. 2. Nadležnost poreskog organa za prijem poreske prijave za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava regulisana je članom 36. stav 4. – 8. Zakona o porezima na imovinu (''Sl. glasnik RS'' br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07 i 5/09 – u daljem tekstu: Zakon). 3. Poreska prijava kao i akti državnih organa o izvršenom prenosu apsolutnih prava (pravosnažne sudske odluke, rešenja o eksproprijaciji nepokretnosti, overeni kupoprodajni ugovori prosleđeni od suda i dr.) se primaju i evidentiraju u pisarnici nadležne organizacione jedinice Poreske uprave na način propisan Uredbom o kancelarijskom poslovanju i dostavljaju u rad odgovornom rukovodiocu kancelarijske kontrole. 4. Odgovorni rukovodilac kancelarijske kontrole koji vrši raspoređivanje predmeta u rad, organizuje dodatno evidentiranje primljenih poreskih prijava za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava kao i akata državnih organa o izvršenom prenosu apsolutnih prava. Dodatna evidencija treba da doprinese izbegavanju mogućnosti dupliranja predmeta ( usled eventualnog podnošenja duple prijave za isti promet od strane prodavca i kupca, dostavljanje ugovora o kupoprodaji od strane suda pored podnete prijave za isti promet i sl), zatim određivanju prioriteta u radu predmeta na osnovu prijavljene vrednosti i vrste apsolutnih prava, poređenju vrednosti koja je iskazana u prijavi sa tržišnom vrednosti istorodnih apsolutnih prava utvrđenih pravosnažnim rešenjima nadležnog poreskog organa. Dodatna evidencija koja se vodi u kancelarijskoj kontroli sadrži sledeće podatke: 1 redni broj, 2 broj i datum predmeta pod kojim je zaveden u pisarnici, 3 način formiranja predmeta ( da li je podneta poreska prijava ili je predmet formiran po službenoj dužnosti), 4 ime, prezime, adresa i jedinstveni matični broj, odnosno naziv, adresa i poreski identifikacioni broj prodavca, 5 ime, prezime,adresa i jedinstveni matični broj, odnosno naziv, adresa i poreski identifikacioni broj kupca, 6 dokumenat na osnovu kojeg je izvršen prenos apsolutnog prava – broj i datum overe ugovora kod nadležnog suda, broj i datum pravosnažnosti presude ili drugog akta državnog organa kojim se vrši prenos apsolutnog prava uz naknadu i dr, 7 datum nastanka poreske obaveze, 8 predmet prometa ( za nepokretnosti: vrsta nepokretnosti - stan, kuća, garaža, mesto, katastarska opština, naziv naselja, ulica i broj, lamela, ulaz, broj stana, sprat, površina, za zemljište – katastarska opština, broj katastarske parcele, bliži opis mesta gde se zemljište nalazi, površina, klasa zemljišta, kultura i dr), 9 ugovorena vrednost predmeta prometa, 10 ime i prezime službenog lica kome je predmet dat u rad, 11 utvrđena tržišna vrednost (osnovica), 12 datum donošenja rešenja o utvrđivanju poreske obaveze, 13 datum uručenja rešenja strankama u postupku, 14 podatak da li je izjavljena žalba, postupak po žalbi - odbačena, odbijena, poništeno prvostepeno rešenje, 15 datum pravosnažnosti rešenja o utvrđenom porezu na prenos apsolutnog prava, 16 datum uplate utvrđenog poreza. 5. Po prijemu predmeta nadležni poreski organ proverava da li je uz poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava podneta sva potrebna dokumentacija. Ako utvrdi da nedostaje potrebna dokumentacija, zaključkom, u skladu sa članom 121. stav 1. ZPPPA, nalaže poreskom obvezniku da dostavi traženu dokumentaciju, odnosno dopuni poresku prijavu za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Ako nadležni poreski organ pokreće postupak za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava po službenoj dužnosti ( npr. na osnovu ugovora o kupoprodajin, pravosnažne sudske odluke dostavljene od suda, ili dostavljenog akta drugog državnog organa ) poziva se poreski obveznik da dostavi poresku prijavu i podatke od značaja za oporezivanje, u roku od pet dana od dana prijema poziva. II POSTUPAK I NAČIN UTVRĐIVANjA PORESKE OSNOVICE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA 6. Osnovica poreza na prenos apsolutnih prava je ugovorena cena u trenutku nastanka poreske obaveze, ukoliko nije niža od tržišne vrednosti, shodno članu 27. stav 1. Zakona Utvrđivanje poreske osnovice u visini ugovorene cene 7. Nadležni poreski organ utvrđuje osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava u visini ugovorene cene u slučaju kada ugovorena cena nije niža od tržišne vrednosti. Utvrđivanje poreske osnovice u visini tržišne vrednosti 8. Ukoliko nadležni poreski organ oceni da je ugovorena cena niža od tržišne, ima pravo da u roku od 6o dana od dana prijema poreske prijave, podnete u skladu sa odredbom člana 36. stav 1. Zakona, odnosno od dana saznanja nadležnog poreskog organa za prenos u smislu člana 29. stav 8. Zakona, utvrdi poresku osnovicu u visini tržišne vrednosti. Rok od 6o dana iz člana 27. stav 2. i 3. Zakona računa se od dana kada je nadležni poreski organ primio poresku prijavu sa odgovarajućom dokumentacijom potrebnom za utvrđivanje poreske obaveze. Ako se postupak vodi po službenoj dužnosti na osnovu dobijenih akata od strane suda ili drugog državnog organa o izvršenom prenosu apsolutnih prava, rok od 6o dana se računa od dana kada je obveznik, po pozivu nadležnog organa dostavio poresku prijavu sa svom odgovarajućom dokumentacijom za utvrđivanje poreske obaveze. Ocenu visine ugovorene cene nadležni poreski organ vrši poređenjem sa podacima o tržišnim vrednostima istorodnih vrsta nepokretnosti iz pravosnažno okončanih predmeta prenosa apsolutnih prava na nepokretnostima koji su vršeni uz naknadu, a u kojima je, u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava procenjena osnovica za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava u visini tržišne vrednosti, kao i poređenjem sa prometnim tržišnim vrednostima istorodnih prava u vreme nastanka poreske obaveze. 9. Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti vrši se na jedan od sledećih načina: - Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren, - Procenom tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren Procena tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren 10. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren vrši se kod prometa uz naknadu sledećih prava: - prenosa prava svojine na stanu, poslovnom prostoru, garaži, kad se nalaze u okviru stambenih zgrada, - prenosa prava svojine na poljoprivrednom i građevinskom zemljištu. 11. Procena tržišne vrednosti stana, poslovnog prostora, garaže bez izlaska na teren, vrši se na osnovu: - podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog prostora na tržištu, koji je u istom mestu, opštini, zoni, istom ili najbližem naselju, ulici, zgradi, i koji je datumski najbliži momentu nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje. 12. Procenjena vrednost na način iz tačke 11. ovog Uputstva može se izuzetno umanjiti najviše do 25%, ili uvećati bez ograničenja, zavisno od sledećih korektivnih faktora i to: - od minus 10% do plus 10% zavisno od lokacije (zona grada, blizina magistralnom putu, i dr.), - od minus 15% do plus 15% zavisno od godine gradnje, - do minus 20% za nepokretnost u potkrovlju, ispod ploče ili suterenu, - do minus 10% za spratnost ( vršiti umanjenje za više spratove i to od 10 sprata pa naviše - do minus 10% zavisno od kvaliteta ( vršiti umanjenje ako poreski obveznik dokumentuje da stan nema grejanje ili je podložan vlagi ), - luksuzno izgrađeni i opremljeni objekti, - objekti u ekstra zoni ili elitnim delovima grada. 13. Procena vrednosti zemljišta iz tačke 10. stav 1. alineja 2. ovog Uputstva vrši se na osnovu: - podataka o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, za promet istog ili sličnog zemljišta na tržištu, (građevinsko ili poljoprivredno), koje je u istoj katastarskoj opštini, susednoj ili bližoj katastarskoj parceli, iste ili slične kulture (njiva, voćnjak, livada, šuma i dr.) i klase (prva, druga, treća i dr.) i koji je datumski najbliži momentu nastanka poreske obaveze koja se utvrđuje. Procenjena vrednost zemljišta može se izuzetno umanjiti najviše do 10% ili uvećati, primenom korektivnih faktora zavisno od lokacije, blizine saobraćajnica, obezbeđene infrastrukture, blizine naseljenom mestu i dr. 14. Vrednost nepokretnosti utvrđena na način iz tačke 11, 12. i 13. ovog Uputstva predstavlja tržišnu vrednost nepokretnosti koja je u prometu. 15. Ako nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave ne raspolaže podacima o procenjenim tržišnim vrednostima utvrđenim pravosnažnim rešenjima nadležnog poreskog organa može koristiti podatke kojima raspolažu granične opštine sa opštinom na kojoj se nalazi nepokretnost za čiji promet se utvrđuje porez na prenos apsolutnih prava. 16. O utvrđenoj tržišnoj vrednosti nepokretnosti koja je u prometu sačinjava se zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti, koji potpisuju službeno lice nadležne organizacione jedinice Poreske uprave koje vodi postupak za utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava i stranke u postupku ( kod kupoprodaje i prodavac i kupac) kojima se mora omogućiti učešće u postupku. Ako su stranke (prodavac i kupac) uredno pozvane za učešće u postupku utvrđivanja tržišne vrednosti nepokretnosti koja je u prometu, a jedna ili obe stranke se ne odazovu pozivu i ne opravdaju svoj izostanak, zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti sačinjava se bez prisustva stranaka, uz konstatovanje navedenog i obavezno dostavljanje strankama (i prodavcu i kupcu). Procena tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren 17. Procena tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši se u sledećim slučajevima: - kada nisu dovoljni uporedivi podaci na osnovu prethodnog prometa na osnovu koga su doneta i postala pravosnažna rešenja kod utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava ( kuće, pomoćni objekti, katastarske parcele za koje se prema raspoloživoj dokumentaciji sa sigurnošću ne može utvrditi mesto i položaj na kome se nalaze ili da li na njima postoji objekat), - kada stranka (prodavac i kupac ) u prvostepenom postupku nije zadovoljna procenom koju je utvrdio nadležni poreski organ upoređivanjem podataka iz prethodnih prometa, - u svim slučajevima u kojima stranka zahteva uvid u stanje nepokretnosti na terenu, - kada je u samoj poreskoj prijavi stavljena napomena da je nepokretnost oštećena, pa je neophodno vršenjem uvida utvrditi stepen oštećenja ( npr. oštećenje usled poplava, požara, odrona terena). - kada je predmet prometa objekat u izgradnji. 18. Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši Komisija imenovana odlukom direktora organizacione jedinice Poreske uprave, sastavljena od predsednika i dva člana. Predsednik komisije je službeno lice koje vodi postupak kancelarijske kontrole za utvrđivanje poreza na prenos apsolutnih prava. Za procenu poljoprivrednog i građevinskog zemljišta neophodno je da Komisija od Direkcije za građevinsko zemljište pri lokalnoj samoupravi obezbedi zone građevinskog zemljišta. 19. Pre izlaska na teren Komisija preduzima sledeće radnje: - obaveštava stranke o datumu izlaska na teren radi obezbeđenja prisustva stranke u postupku, - na pribavljenom planu utvrđuje lokaciju nepokretnosti prikuplja sve raspoložive podatke o predmetnoj nepokretnosti, - obezbeđuje podatke o tržišnoj vrednosti utvrđenoj u najmanje dva pravosnažna rešenja poreskog organa, doneta u postupku utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava, na način propisan u tački 11. i 13.ovog Uputstva. Nakon uvida u nepokretnost Komisija sačinjava zapisnik o utvrđivanju tržišne vrednosti nepokretnosti, koji potpisuju svi članovi Komisije i stranke u postupku, kojima se mora omogućiti učešće u postupku. Utvrđivanje tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren vrši se na način propisan u II delu, tačka 11, 12. i 13. ovog Uputstva. 20. U slučajevima prometa objekata specijalne namene (škole, bolnice, proizvodni pogoni) objekata u izgradnji sa projektovanom površinom od 2000m2 i više, kao i drugim složenijim predmetima gde je potrebno utvrđivati tržišnu vrednost nepokretnosti, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave može angažovati veštaka odgovarajuće struke da izvrši procenu tržišne vrednosti, samo uz pismenu saglasnost direktora Poreske uprave ili lica koje on ovlasti. 21. U slučajevima prometa većih vojnih objekata koje pored zgrada i zemljišta poseduju i specijalizovane delove – bunkere, podzemna skladišta i slično, nadležna organizaciona jedinica Poreske uprave može zatražiti pomoć i angažovanje stručnih lica na službi u Vojsci RS i procenu tržišne vrednosti vršiti na osnovu odgovarajuće dokumentacije i mišljenja datog od strane angažovanog lica. 22. Na sve ono što nije regulisano ovim Uputstvom primenjivaće se važeći pozitivni propisi. 23. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom potpisivanja a primenjivaće se od 01.marta 2010.godine. Sastavni deo ovog Uputstva je: - primerak zapisnika o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti bez izlaska na teren i - primerak zapisnika o proceni tržišne vrednosti nepokretnosti izlaskom na teren.


telplava.png
Pozovite nas