Press-novosti

Odrzana Javna rasprava o Nacrtu zakona o prometu nepokretnosti u Privrednoj komori Beograda

(pre 2609 dana)
Odrzana Javna rasprava o Nacrtu zakona o prometu  nepokretnosti u Privrednoj komori Beograda

Danas u 12h odrana je jos jedna javna rasprava u organizaciji Privredne komore Beograda uz prisustvo predstavnia Ministarstva. Javnoj raspravi je prisustvovao veliki broj legalnih agencija za promet nekretnina kao i predstavnici udruzenja stranih investitora. Ovo su samo neki od predloga i primedbi na Nacrt zakona o prometu i zakupu nepokretnosti. Примедбе на Нацрт закона о посредовању у промету и закупу непокретности Члан 2. Посредовање у промету и закупу непокретности су послови проналажења и довођења у везу налогодавца и трећег лица, ради преговора и припреме за закључење уговора о промету или закупу непокретности, који се обављају уз новчану накнаду (у даљем тексту: посредовање). Одредбе овог закона које се односе на посредовање у промету непокретности, сходно се примењују на посредовање код закупа непокретности. се мења и сада гласи: Посредовање у промету и закупу непокретности су послови проналажења и довођења у везу Продавца и купца или Закуподавца и Закупца, ради преговора и припреме за закључење уговора о промету или закупу непокретности, који се обављају уз новчану накнаду (у даљем тексту: посредовање). Одредбе овог закона које се односе на посредовање у промету непокретности, сходно се примењују на посредовање код закупа непокретности. Члан 3. Посредовање може да обавља привредно друштво или предузетник, са седиштем у Републици Србији које је уписано у Регистар посредника из члана 4. овог закона (у даљем тексту: посредник). се мења и сада гласи: Посредовање може да обавља активно привредно друштво или предузетник, са седиштем у Републици Србији, регистровано у АПР-у, а које је уписано у Регистар посредника из члана 4. овог закона (у даљем тексту: посредник). Члан 6. Услови за упис у Регистар посредника су: 1) важећи уговор о осигурању закључен у складу са чланом 7. овог закона; 2) да оснивач, односно сви оснивачи привредног друштва, предузетник или најмање један запослени на неодређено време, имају својство агента у складу са чланом 11. овог закона; 3) одговарајући пословни простор у складу са чланом 16. овог закона. Подносилац захтева за упис у Регистар посредника уз захтев доставља доказе о испуњености услова из става 1. овог члана. Посредник може да започне обављање делатности посредовања, даном уписа у Регистар посредника. се мења и сада гласи: 1) решење из АПР-а 2) важећи уговор о осигурању закључен у складу са чланом 7. овог закона; 3) да оснивач, односно сви оснивачи привредног друштва, предузетник или најмање један запослени на неодређено време, могу да имају својство агента у складу са чланом 11. овог закона; 4) одговарајући пословни простор у складу са чланом 16. овог закона. Подносилац захтева за упис у Регистар посредника уз захтев доставља доказе о испуњености услова из става 1. овог члана. Посредник може да започне обављање делатности посредовања, даном уписа у Регистар посредника. Члан 7. Посредник је дужан да код осигуравајућег друштва у Републици Србији осигурава и обнавља осигурање од одговорности за штету коју би налогодавцу или трећим лицима могао да проузрокује обављањем посредовања. За штету коју би посредник могао да проузрокује обављањем посредовања минимална сума осигурања износи 15.000,00 EUR у динарској противвредности по једном штетном догађају, односно укупно 45.000,00 EUR у динарској противвредности за све одштетне захтеве у једној осигуравајућој години примедба: прецизно написати врсту штете коју Посредник може да нанесе клијенту. Члан 12. Министарство води евиденцију агената. Услови за упис у евиденцију аганата су: 1) пребивалиште на територији Републике Србије; 2) најмање IV степен стручне спреме; 3) положен стручни испит из члана 14. овог закона. Упис у евиденцију агената се врши по захтеву лица које испуњава услове из става 2. овог члана се мења и сада гласи: Министарство води евиденцију агената. Услови за упис у евиденцију аганата су: 1)Доказ да је лице које се уписује у евиденцију агената предузетник, оснивач привредног друштва или лице које је са посредником у промету непокретности закључило уговор у складу са Законом о раду. 2) пребивалиште на територији Републике Србије; 3) најмање IV степен стручне спреме; 4) положен стручни испит из члана 14. овог закона. Упис у евиденцију агената се врши по захтеву лица које испуњава услове из става 2. овог члана. Оглашавање Члан 18. Посредник је дужан да приликом оглашавања понуде за посредовање у средствима јавног информисања, у свом пословном простору или на другим местима где је дозвољено оглашавање у вези са прометом, односно закупом непокретности, поред података о свом називу и броју под којим је уписан у Регистар посредника, огласи тачне и прецизне податке о процењеној цени, локацији, површини и структури непокретности. се мења и сада гласи: Посредник је дужан да приликом оглашавања понуде за посредовање у средствима јавног информисања, у свом пословном простору или на другим местима где је дозвољено оглашавање у вези са прометом, односно закупом непокретности, поред података о свом називу и броју под којим је уписан у Регистар посредника, огласи тачне и прецизне податке о непокретности. Члан 20. став 2 Уговором о посредовању обавезује се посредник да ће настојати да нађе и доведе у везу са налогодавцем треће лице ради преговарања и закључења одређеног правног посла о промету, односно закупу непокретности, а налогодавац се обавезује да му исплати одређену посредничку накнаду ако тај правни посао буде закључен. се мења и сада гласи: Уговором о посредовању обавезује се посредник да ће настојати да нађе и доведе у везу Продавца и купца или Закуподавца и Закупца ради преговарања и закључења одређеног правног посла о промету, односно закупу непокретности, а налогодавац се обавезује да му исплати одређену посредничку накнаду ако тај правни посао буде закључен. Члан 24. 8) ако је предмет промета земљиште, обезбедити доказ о намени предметног земљишта у складу с прописима о уређењу простора који се односе на то земљиште; брисати Обавеза налогодавца Члан 26. Уговором о посредовању, налогодавац се обавезује да ће обавити следеће: 1) обавестити посредника о свим околностима које су од значаја за обављање посредовања и дати тачне податке о непокретности; 2) дати посреднику на увид оригиналне исправе које доказују његово право на непокретности која је предмет промета, односно упозорити посредника на све укњижене и неукњижене терете који постоје на непокретности; 3) посреднику и лицу заинтересованом за закључивање посла разгледање непокретности, на уобичајен начин и време; 4) обавестити посредника о свим битним подацима о непокретности што посебно укључује опис непокретности и цену; 5) приликом закључења правног посла, односно предуговора којим се налогодавац обавезао да закључи посредовани правни посао, налогодавац се обавезује да преда посреднику све оригиналне исправе којима доказује право својине на непокретности која је предмет посредовања; примедба: налогодавац може да буде и Купац, потребно ускладити овај члан. Члан 28. Посредник који послове посредовања обавља за налогодавца који жели да остане непознат, нема обавезу према трећем лицу, које би с налогодавцем желело закључити правни посао, да открије идентитет налогодавца најкасније до закључења правног посла. Услови из претходног става се посебно уговарају. брисати у целини Члан 34. Новчаном казном од 50.000,00 до 150.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице уколико обавља послове посредовања супротно забрани прописаној чланом 15. став 1. овог закона. Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, физичком лицу које нема својство агента у смислу овог закона, може се изрећи заштитна мера забране вршења делатности посредовања у промету непокретности, у трајању од шест месеци до две године. Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, физичком лицу које има својство агента у смислу овог закона, одредиће се заштитна мера забране вршења делатности посредовања у промету непокретности у трајању од једне до три године. први став се мења и сада гласи: Новчаном казном од 500.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице уколико обавља послове посредовања супротно забрани прописаној чланом 15. став 1. овог закона. Члан 35. Новчаном казном од 500.000,00 до 2.000.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 1) обавља активности посредовања супротно забрани прописаној чланом 15. став 1. овог закона; 2) послује у пословном простору и опремом, супротно условима из члана 16. овог закона; 3) не води, односно не води тачно и потпуно евиденцију о посредовању у промету непокретности; 4) обавља активност посредовања без закљученог уговора о посредовању у складу са чланом 20. овог закона; 5) оствари, односно обезбеди посредничку накнаду супротно одредбама члана 31. овог закона. За радње из става 1. казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 100.000,00 до 150.000,00 динара. За радње из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара. Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, правном лицу се може изрећи и заштитна мера забране вршења послова посредовања у промету непокретности од једне до три године, као и заштитна мера јавног објављивања пресуде. Уз прекршајну казну из става 3. овог члана, предузетнику се може изрећи и заштитна мера забране вршења делатности посредовања у промету непокретности од једне до две године, као и заштитна мера јавног објављивања пресуде. се мења и сада гласи: Новчаном казном од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 1) обавља активности посредовања супротно забрани прописаној чланом 15. став 1. овог закона; 2) послује у пословном простору и опремом, супротно условима из члана 16. овог закона; 3) не води, односно не води тачно и потпуно евиденцију о посредовању у промету непокретности; 4) обавља активност посредовања без закљученог уговора о посредовању у складу са чланом 20. овог закона; 5) оствари, односно обезбеди посредничку накнаду супротно одредбама члана 31. овог закона. Уз прекршајну казну из става 1. овог члана, правном лицу се може изрећи и заштитна мера забране вршења послова посредовања у промету непокретности од три до шест месеци, као и заштитна мера јавног објављивања пресуде. Члан 37. Одредбе овог закона које се односе на услове за посредника у промету непокретности, Регистар посредника, агенте и евиденције о посредовању, примењиваће се од 1.04.2014. године. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1.10.2013. године. се мења и сада гласи: Одредбе овог закона које се односе на услове за посредника у промету непокретности, Регистар посредника, агенте и евиденције о посредовању, примењиваће се од 1.01.2015. године. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије“, а примењиваће се од 1.4.2014. године.


telplava.png
Pozovite nas